Privacy Policy

We here at Pirtim.lv value your privacy!


SIA MORE 4U PRIVĀTUMA POLITIKA

1.               Vispārīgie noteikumi

1.1.         Šo interneta vietni https://www.pirtim.lv, turpmāk – interneta vietne, uztur un administrē SIA MORE 4U, Reģ.Nr.: 40103300745, adrese: Piparmētru iela 7, Ogre, LV-5001, e-pasts: info[at]jadeite.lv, tālrunis: +37129119450.

1.2.         Pirms sākt lietot SIA MORE 4U interneta vietni, lietotāja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi).

1.3.         Apmeklējot interneta vietni un iepērkoties tajā, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt interneta vietnes noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni, kā arī neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.

1.4.         Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA More 4U (turpmāk saukts arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko

www.pirtim.lv iegūst no saviem klientiem un personām (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”), kas apmeklē interneta vietni.

1.5.         Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu - Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.6.         Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.7.         Informējam, ka Datu pārziņa interneta vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir interneta vietnē norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes lietošanas laikā.

2.     Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1.         Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, izmantojot interneta vietni un e-pastu.

2.2.         Apmeklējot un izmantojot interneta vietnē sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3.         Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos datos.

2.4.         Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3.     Klientu personas datu apstrāde.

3.1.         Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus, kas nepieciešami pilnvērtīgai pakalpojuma nodrošināšanai un izpildei, kā arī, lai uzlabotu interneta vietnes darbību un pielāgotu saturu:

3.1.1.    Vārds, uzvārds;

3.1.2.    Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

3.1.3.    Adrese (valsts, pilsēta, pasta indekss, piegādes un maksātāja adrese);

3.1.4.    Darījuma dati (iegādātās preces, cena, maksājuma informācija, piegādes informācija utt.);

3.1.5.    Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta Datu pārzinim interneta vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā, vai sazinoties ar mums.

3.2.         Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3.         Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta apakšpunkti:

a)    datu subjekts ir devis piekrišanu savu personisko datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b)    apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c)     apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmiem juridisku pienākumu;

f)     apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns.

3.4.         Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

          3.4.1.Personas dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie ir saņemti;

          3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, celt iebildumus vai vest prasību tiesā;

3.4.3.  Kamēr pastāv juridisks pienākums uzglabāt datus saskaņā ar spēkā esošo un regulējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem (Grāmatvedības likums);

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem/papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus, vai arī šie dati tiek anonimizēti.

3.5.         Lai pildītu savas saistības pret Datu subjektiem, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus trešajām personām, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, tai skaitā, grāmatvežiem, piegāžu servisam u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.  Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Datu subjektu personas datus valsts tiesībsargājošajām iestādēm, iesniedzot un aizstāvot savas juridiskās prasības.

3.6.         Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu un/vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4.     Personas datu apstrāde ārpus Eiropas Savienības.

 

4.1.         Lai uzlabotu SIA MORE 4U interneta vietni, izprastu interneta vietnes apmeklētāju rīcību un vēlmes,  Datu pārvaldnieks ievācam informāciju no Jūsu datora vai ierīces, piemēram, valsts, pilsēta, laiks, apskatītie produkti, uzturēšanās ilgums vietnē, IP-adrese, veids, kā Jūs ienācāt vietnē, vieta, kur Jūs atstājāt vietni, ierīce, ko izmantojāt, apmeklējot mūsu interneta vietni. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji tādi kā Google LLC, Facebook, Inc. un citi. Tas nozīmē, ka dati var tikt uzglabāti serveros, kas atrodas ārpus Eiropas, kur pastāv atšķirīga likumdošana attiecībā uz personas datu apstrādi. Šīs trešās puses ievēro Privātuma vairoga principus, kas noteikti ASV Tirdzniecības ministrijas Privātuma vairoga programmā. Uzņēmumi, kas ievēro šos principus un programmu, tiek uzskatīti par atbilstošiem Eiropas personas datu noteikumiem. Ar Jūsu atļauju lietotnes sniedz jums atrašanās vietas pakalpojumus, piemēram, SIA MORE 4U meklēšanu.

4.2.         Jūs varat mainīt iestatījumus Facebook un Google kontā, pirms tam iepazīstoties ar Facebook un Google privātuma politiku. SIA MORE 4U nav atbildīgs par veidu, kā trešās puses un uzņēmumi apstrādā Jūsu (personas) datus.

5.     Sīkfailu izmantošana.

5.1.         Sīkfaili ir informācijas daļiņa, kas, apmeklējot kādu interneta vietni, automātiski tiek ierakstīta Jūsu datora cietajā diskā, planšetdatorā vai tālrunī. Tas ļauj vietnei laika periodā "atcerēties" noteiktus ievades datus un iestatījumus (piemēram, pieteikšanās vārdu, valodu, fonta lielumu un citus rādīšanas iestatījumus), un jums nav nepieciešams tos atkārtot katru reizi, kad apmeklējat vietni un dodieties uz to.

5.2.         Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai pieņemtu sīkfailus, bet Jūs varat pieņemt vai noraidīt sīkfailus, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr, ja sīkfaili ir pilnībā atspējoti, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interneta veikala funkcijas.

5.3.         Lai analizētu, kā lietotāji lieto vietni un saglabātu informāciju par apmeklētājiem (piemēram, interneta vietnes apmeklēšanas laiku, informāciju, vai lietotājs ir apmeklējis interneta vietni iepriekš, kanāli, caur kuriem lietotājs ir nonācis vietnē utt.), interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili, kas izseko Jūsu apmeklētās lapas. 

6.     Datu subjekta tiesības.

6.1.         Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un LR tiesību aktiem, Datu subjektam ir tiesības:

6.1.1.    Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

6.1.2.    Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

6.1.3.    Dzēst savus personas datus (tikt “aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

6.1.4.    Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

6.1.5.    Ierobežot savu datu apstrādi, t.i., tiesības pieprasīt, lai Datu pārvaldnieks īslaicīgi vai pavisam pārtrauc apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6.1.6.    Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot speciālu formu klātienē Brīvības ielā 22, Ogrē, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz Datu pārvaldnieka elektroniskā pasta adresi: info[at]pirtim.lv.

7.     Nobeiguma noteikumi.

7.1.         Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīga datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

7.2.         Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.pirtim.lv

2022.gada 4.februāris